Voorwaarden

Voorwaarden

Proclaimer

Wij sluiten niet uit dat e-mail en/of de bijlage virussen kan bevatten. U kunt daartegen zelf adequate maatregelen nemen bij inkomende mail. Uw e-mail correspondentie wordt bij ons gearchiveerd en een bepaalde tijd bewaard. Indien u van ons abusievelijk e-mail ontvangen heeft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons daarvan van op de hoogte stelt. InnoVista accountants • adviespartners is een maatschap van rechtspersonen. 

Op alle aanbiedingen van InnoVista accountants • adviespartners en op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden sturen wij u op eerste verzoek gratis toe of kunt u hier gratis downloaden. 

InnoVista accountants • adviespartners is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77782437

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van InnoVista accountants • adviespartners en op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Wij wijzen de toepassing van eventueel door u gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.


Klachtenregeling

InnoVista accountants • adviespartners hecht veel waarde aan tevreden relaties. Echter, waar mensen werken worden soms ook fouten gemaakt of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening of specifiek over een van onze medewerkers, laat ons dit dan weten. U kunt zich hiervoor schriftelijk wenden tot de compliance officer van InnoVista accountants • adviespartners, postbus 6125, 5960 AC Horst of via e-mail compliance@innnovista.nu.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.