Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren
 

Wanneer u als werkgever praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbiedt, kunt u daarvoor subsidie krijgen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Via deze mailing willen wij u hierover informeren.

 

U komt voor subsidie in aanmerking als u begeleiding biedt aan:

 • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo
 • Leerlingen in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (MBO)
 • Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving, bestaande uit een combinatie van leren en werken
 • •Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
 • Leerwerkplaats voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs (Entree).

 

De leerling dient een volledig onderwijsprogramma te volgen voor een erkend en kwalificerend diploma, dus deelcertificaten zijn niet voldoende. Als werkgever dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Uw bedrijf is een erkend leerbedrijf
 • De leerling werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo bij DUO
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft

 

Het bedrijf dat de daadwerkelijke praktijkbegeleiding van de leerling op de werkvloer voor zijn rekening neemt, kan aanspraak maken op subsidie. Het is daarbij niet van belang of de leerling ook daadwerkelijk op de loonlijst staat. Dus ook als leerlingen werkzaam zijn via een detacherings- of uitzendconstructie komen zij in aanmerking voor subsidie. Wel moet er sprake zijn van een geldige praktijkovereenkomst.
Hieronder worden de vereisten voor het vmbo en het mbo nader uitgewerkt.  

Vmbo

Binnen het vmbo kan de opleiding ingericht worden als leer-werktraject. Dit wordt gedaan voor leerlingen die gebaat zijn bij een zeer praktische invulling van het onderwijsprogramma, omdat zij het beste leren door te doen. Voor subsidie komen het 3e en 4e leerjaar van een leer-werktraject dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding in aanmerking. Het praktijkgedeelte bestaat uit minimaal 640 en maximaal 1280 klokuren (80 tot en met 160 dagen) per schooljaar en de leerling moet iedere schoolweek ook klassikaal onderwijs krijgen.

Leer-werkovereenkomst

Verplichte zaken in de leer-werkovereenkomst:

 • De inhoud, leerdoelen, duur, periode van beoordelingsmaatstaven voor het buitenschoolse praktijkgedeelte
 • De begeleiding van de leerling
 • De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

De verplichte ondertekenaars van de leer-werkovereenkomst:

 • Het bevoegd gezag van de school
 • De leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • Het erkende leerbedrijf

Mbo

Binnen het mbo komt de werkgever voor iedere leerling die een volledig onderwijsprogramma voor een erkend diploma volgt via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), in aanmerking voor de subsidie. Ieder studiejaar bestaat uit minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het erkende leerbedrijf en minimaal 200 uur begeleide onderwijsuren verzorgd door de onderwijsinstelling, te verdelen over 40 weken.

Leer-werkovereenkomst

Verplichte zaken in de leer-werkovereenkomst:

 • De  aanvangs- en einddatum van de beroepspraktijkvorming
 • Het totale aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren
 • De begeleiding van de deelnemer
 • Dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming dient te behalen en de beoordeling daarvan
 • De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

De verplichte ondertekenaars van de leer-werkovereenkomst:

 • Het bevoegd gezag van de school
 • De leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • Het erkende leerbedrijf

Administratie

De manier van administreren is vrij te bepalen door de werkgever zolang onderstaande zaken getoond kunnen worden aan RVO:

 • Een door alle partijen ondertekende praktijkleerovereenkomst
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming bij het erkende leerbedrijf.
 • Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties ten opzichte van de beroepspraktijkvorming zijn behaald (kopie diploma).

De documenten dienen tot 5 jaar na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt bewaard te blijven. In die tijd kan er een steekproef plaatsvinden. Zijn de documenten niet (meer) in het bezit van de werkgever, dan zal de uitbetaalde subsidie terugbetaald moeten worden.  

Hoogte subsidie

Van tevoren is niet bekend hoe hoog de subsidie exact zal zijn. Voor iedere categorie is een budget opgesteld dat wordt verdeeld onder alle aanvragers in die categorie. De subsidie is maximaal € 2.700,- per volledig schooljaar.

Budgetten 2024:
Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo € 1,3 miljoen
Mbo € 256,3 miljoen
Hbo € 18,6 miljoen
Promovendi/toio’s  € 2,8 miljoen

De extra subsidie beschikbaar voor conjunctuurgevoelige sectoren is komen te vervallen.

Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie komen in aanmerking voor een toeslag op de subsidie voor een BBL-leerplek. Deze is afhankelijk van het aantal weken begeleiding.

Een volledig schooljaar is 40 weken. Wanneer er in een schooljaar in minder dan 40 weken daadwerkelijk begeleiding is gegeven, bijvoorbeeld door ziekte, wordt de toegekende subsidie naar rato verlaagd. Iedere week waarin begeleiding is gegeven telt mee, ongeacht het aantal dagen waarop dit is gebeurd.  Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting en werkgevers die te maken hebben gehad met sluiting i.v.m. de richtlijnen van het RIVM, geldt dat de weken waarin geen begeleiding heeft plaats gevonden, toch meegeteld mogen worden voor de subsidie.
De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding, dat is het aantal jaren dat voor de opleiding staat. Het maximale subsidiebedrag waarop een werkgever aanspraak kan maken is voor een volledige praktijkleerplaats 40 weken vermenigvuldigt met de nominale duur van de opleiding. Opgelopen vertraging is dan ook niet subsidiabel. Wanneer een opleiding tussentijds wordt stopgezet, bestaat er over die periode geen recht op subsidie, aangezien er dan ook geen praktijkbegeleiding plaatsvindt. Na het hervatten van de opleiding kan de werkgever dan ook aanspraak maken op de subsidie totdat het maximum is bereikt. Uiteraard moet dan weer aan alle eisen worden voldaan.

Aanvragen subsidie

De aanvraag voor de subsidie kan pas na afloop van een schooljaar ingediend worden.
In 2024 is de aanvraagtermijn van 3 juni tot en met 17 september 17:00 uur. Aanvragen die op 17 september 2024 om 17:00 uur niet zijn ontvangen, worden ook niet in behandeling genomen. Uiterlijk 3 maanden na de sluitingsdatum volgt er een beslissing over de toekenning en hoogte van de subsidie.  

De subsidie dient digitaal aangevraagd te worden via het eLoket. Hier vindt u de betreffende link.

Om de subsidieaanvraag in te dienen heeft u een eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig,. Dit is een soort DigiD voor ondernemers. De link met informatie over het aanvragen van eHerkenningsmiddel vindt u hier.  

Er zijn 5 verschillende betrouwbaarheidsniveaus eHerkenning, afhankelijk van de dienst waar u hem voor nodig hebt. Bij de aanschaf geeft u aan welk niveau u wilt. Alle leveranciers verkopen eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3, maar niet iedere leverancier verkoopt alle eHerkenningsmiddelen. In het leveranciersoverzicht staan alle leveranciers en de eHerkenningsmiddelen die ze aanbieden op een rij. Wanneer u al beschikt over een eHerkenning, al dan niet met een hoger betrouwbaarheidsniveau, kunt u die ook voor de aanvraag van de Subsidieregeling Praktijkleren gebruiken en hoeft u geen nieuwe aan te schaffen.  

Let op! De aanvraag van eHerkenning neemt 7-14 werkdagen in beslag. Vraag deze dus tijdig aan, in verband met de deadline voor de subsidieaanvraag van 17 september 2024 om 17:00 uur.  De regeling wordt uitgevoerd en gecontroleerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken.

Via deze link naar de website van RVO vindt u ook informatie over de Subsidieregeling praktijkleren.