ZZP en AOV!

ZZP en AOV!

27 juli 2023

Op 15 september van vorig jaar postte ik een item over (noodzakelijke) verzekeringen voor ZZP’ers. Eén aspect daarvan was de AOV, ofwel de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ik schreef daarover: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is welllicht duur, maar eigenlijk noodzakelijk om in geval van een langdurige ziekte of ongeval de lopende kosten te kunnen (blijven) dekken. Inkomenszekerheid houdt gedurende die tijd je onderneming mede in de lucht!

Inmiddels heeft onze regering met de sociale partners en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In dat akkoord is ook een paragraaf gewijd aan de VERPLICHTE AOV- verzekering voor ondernemers. Deze wetsvoorbereiding is nog niet helemaal af en moet sowieso daarna nog ter goedkeuring door de 2e en 1e Kamer. Op zijn vroegst pas ergens in 2024. Althans, als het allemaal lukt met de komende verkiezingen en formatie van de regering…

Enfin, de contouren van deze voor ondernemers verplichte wet luiden voor nu kennelijk als volgt:

  • Geniet je (fiscale) winst uit onderneming (WUO), dan ben je verplicht om een AOV te hebben.
  • De premie (fiscaal aftrekbaar!) hangt af van je laatst verdiende inkomen (jaarwinst) en is circa 7,5% van het inkomen (naverrekening), tot een maximum van 143% van het wettelijk minimum loon (momenteel circa € 1.750 + € 750), en bedraagt maximaal dus circa € 2.250 op jaarbasis.
  • De uitkering is 70% van de laatst verdiende jaarwinst, maar maximaal het wettelijk minimumloon (een basisvoorziening dus).
  • Het Het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid geldt als wachttijd en ontvang je uit dien hoofde dus niets. Dat moet jezelf met eigen middelen (zien te) overbruggen;

De verzekering dekt dus géén kortlopende ongeschiktheidsrisico’s. Waarschijnlijk zullen de voorwaarden en aanspraken, gedurende het proces van wet-wording nog worden gefinetuned. Dat komt te zijner tijd wel. 

Het is in ieder geval sowieso wel goed om, vooruitlopend, voor jezelf alvast een financiële buffer te hebben of te bouwen. En ook om na te gaan of je met aanvullende verzekeringen het eerstejaarsrisico kunt overbruggen. Of wellicht, bij langdurige uitval, deze duurzame uitkering op te hogen.

De regering is al jaren bezig om de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) vorm en inhoud te geven. Deze wet is er op gericht om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en daarmee het ‘kaf van het koren’ te scheiden. De AOV-positie van de ondernemer speelt daarbij ook een rol.