Zonneparken op landbouwgronden en Fiscus.

Zonneparken op landbouwgronden en Fiscus.

21 maart 2019

Zonneparken op landbouwgronden en Fiscus.

In het licht van de actuele discussie over de wenselijkheid van het realiseren van zonneparken op landbouwgronden, heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs het zogenaamde Landbouwbesluit geactualiseerd waarin onder meer met betrekking tot de exploitatie in de eigen onderneming van een zonnepark op landbouwgronden een begunstigend beleid is geformuleerd.

Onder de naam “landbouwvrijstelling” is in de Wet Inkomstenbelasting 2001, de waardestijging van landbouwgrond tot de agrarische waarde (Waarde Economisch Verkeer bij Agrarische Bestemming; hierna: WEVAB) vrijgesteld van belastingheffing. De waarde boven deze WEVAB is derhalve wel belast. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de hogere waarde van landbouwgrond door het wijzigen van de bestemming in industrie of woningbouw. Ook het gaan gebruiken van landbouwgronden voor het realiseren van zonneparken leidt in beginsel tot belastingheffing over de hogere waarde dan de WEVAB. Deze landbouwgronden worden dan immers onttrokken aan het agrarische gebruik.

Om het gebruik van duurzame energie te stimuleren is in het Landbouwbesluit goedgekeurd, dat bij het onttrekken van de landbouwgrond aan het agrarisch gebruik om het vervolgens te gebruiken voor de exploitatie van zonnepanelen in een andere onderneming van dezelfde belastingplichtige, de grond niet als onttrokken wordt aangemerkt. De grond blijft dan behoren tot het oorspronkelijke landbouwbedrijf, maar de landbouwvrijstelling vindt daarop op geen toepassing meer.

Dit betekent derhalve dat bij het onttrekken van landbouwgrond ten behoeve van de exploitatie van een zonnepark door dezelfde belastingplichtige, er geen fiscale afrekening plaats vindt over de hogere waarde dan de WEVAB. Mocht deze grond in de toekomst verkocht worden dan is de gehele boekwinst boven de boekwaarde alsnog belast.

Dit goedkeurend beleid geldt dus niet voor landbouwgronden, waarop een derde-partij onder het vestigen van een opstalrecht, een zonnepark gaat realiseren. Daar is ook sprake van een onttrekking van deze grond aan het agrarische gebruik en zal er meteen belastingheffing plaatsvinden over de waarde boven de WEVAB.

Moraal voor de agrariër: bezint eer ge begint!