Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

2 maart 2023

In 2023 kun je over bepaalde bedrijfsmiddelen eenmalig willekeurig afschrijven tot 50 procent van de voortbrengingskosten. Hierbij moet je aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen.

De regeling geldt alleen als je de verplichting tot aanschaffing in 2023 bent aangegaan c.q. de voortbrengingskosten in 2023 hebt gemaakt. In de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting kun je dan eenmalig willekeurig afschrijven tot 50 procent op kwalificerende bedrijfsmiddelen. Over de resterende boekwaarde dien je in de jaren daarna vervolgens regulier af te schrijven. Bedrijfsmiddelen komen in aanmerking wanneer die niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover je ter zake van de aanschaffing verplichtingen bent aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten hebt gemaakt in het kalenderjaar 2023, en het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026, in gebruik wordt genomen.

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn echter uitgezonderd:

  • gebouwen;
  • schepen;
  • vliegtuigen;
  • bromfietsen en motorrijwielen;
  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, met uitzondering van personenauto’s waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is,
  • immateriële activa;
  • dieren;
  • voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden;
  • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk voor de verhuur zijn bestemd;
  • bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig wordt afgeschreven (samenloop met bijvoorbeeld VAMIL kan daardoor niet optreden).

Toepassen van willekeurige afschrijving is met name fiscaal voordelig bij winsten van groter dan € 100.000 bij een eenmanszaak of bij winsten groter dan € 200.000 bij een besloten vennootschap. Door de extra afschrijving vermindert de winst van 2023, hetgeen leidt tot een lagere belastingaanslag. Hiermee wordt een rente- en liquiditeitsvoordeel gerealiseerd en kan mogelijk een belastingtarief-voordeel worden behaald. Voor eventuele vragen hierover, kun je contact met je relatiebeheerder opnemen.