Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

7 juli 2022

Per 1 augustus 2022 treedt de “Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking. Deze wetswijziging is er gekomen in verband met de implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het doel hiervan is de bescherming van werknemers (met onzekere arbeidsvoorwaarden) mede door de ontwikkeling van nieuwe vormen van werk. 

Scholing en studiekosten

Wanneer een werkgever op grond van een wet of cao verplicht is werknemers scholing te verstrekken, dan moet deze scholing kosteloos worden aangeboden en zoveel mogelijk tijdens werktijd. Wat verplichte scholing is vloeit onder meer voort uit de wet of cao. De tijd gemoeid met het volgen van een verplichte opleiding wordt aangemerkt als arbeidstijd. De werknemer behoudt dus zijn recht op loon. Alle kosten in verband met de verplichte scholing zijn voor rekening van de werkgever. Afspraken over verrekening of terugbetaling van deze kosten zijn nietig.

Nevenwerkzaamheden

Met betrekking tot de nevenwerkzaamheden is het voor werkgever niet meer mogelijk om deze te verbieden, tenzij sprake is van een objectieve reden, zoals bijvoorbeeld de bescherming van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten.

Onvoorspelbaar werkpatroon

Van een onvoorspelbaar werkpatroon is sprake wanneer de tijdstippen waarop arbeid wordt verricht in overwegende mate (in)direct door de werkgever worden bepaald. Werknemers hoeven alleen te werken binnen vooraf bepaalde referentiedagen en-uren. De referentiedagen en -uren moet de werkgever binnen een week na aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk bevestigen. De minimale oproeptermijn is 4 dagen (bij cao: 24 uur).

Informatieverplichting

De huidige informatieverplichting van werkgevers wordt uitgebreid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van de werknemer. Denk hierbij aan informatie over (wisselende) werkplek(ken), aanspraken op andere vormen van betaald verlof (naast vakantie), arbeidsduur, werktijden of een onvoorspelbaar werkpatroon, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, het recht op scholing en de procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband. De informatie dient schriftelijk en binnen een week na de 1e werkdag te worden verstrekt.