Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

15 juni 2023

Het zal bijna niemand ontgaan zijn: op 30 mei jl. is de Wtp aangenomen door de Eerste Kamer. Met de Wtp gaat het Nederlandse pensioenstelsel volledig op de schop. Het huidige pensioenstelsel moest ook dringend worden aangepakt. Nederland vergrijst. De beroepsbevolking krimpt en het aantal gepensioneerden neemt toe. Voor de pensioenfondsen van bedrijven die een eind- of middelloonregeling (de pensioenuitkering staat in een bepaalde vaste verhouding tot het laatst verdiende loon of het gemiddelde loon) hanteren brengt dit risico’s met zich mee. Door de lage rente van de afgelopen jaren zijn de opbrengsten van de pensioenfondsen te laag ten opzichte van hun verplichtingen. Om de opbrengsten meer in lijn te brengen met de verplichtingen kun je denken aan het nemen van impopulaire maatregelen zoals het verder verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, het verhogen van de premies van werkenden en het verplichten van werkgevers om bedragen bij te storten. Nu er daarnaast bijna niemand meer 40 jaar voor dezelfde werkgever werkt en er steeds meer zelfstandigen bijkomen is ervoor gekozen om de pensioensystematiek ingrijpend te wijzigen. 

Een belangrijke of misschien wel de belangrijkste verandering is de brede introductie van beschikbare premieregelingen. Bij zo’n regeling weet je wat je aan pensioenpremie afdraagt, maar pas bij de ingangsdatum weet je hoe hoog de pensioenuitkering wordt. Vanaf de geplande ingangsdatum, 1 juli 2023, hebben pensioenuitvoerders tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen. Middelloon- en eindloonregelingen mogen dus nog worden voortgezet tot die datum, tenzij de regelingen ‘op belangrijke punten’ worden gewijzigd. Als daar sprake van is moet direct worden overgegaan op een pensioenregeling volgens de Wtp.

Positief aan de brede introductie van beschikbare premieregelingen is dat de discussie over de rekenrente, die cruciaal is bij het bepalen van de dekkingsgraad van pensioenfondsen, nu tot het verleden behoort. Zo ook de discussie over wanneer pensioenfondsen uitkeringen moeten korten of indexeren.

Nadelen zijn er echter ook en de vraag is of hier voldoende bij is stilgestaan. Hierover op een later moment meer.