Verzekeringsplicht van familieleden

Verzekeringsplicht van familieleden

2 september 2021

Wanneer een familielid op de loonlijst komt, moet er bekeken worden of er sprake is van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het moet dan gaan om een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Van een dienstbetrekking is sprake wanneer wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • Er is een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid.
  • Er is een verplichting tot het betalen van loon.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding. Hierbij is bepalend of degene die arbeid verricht aan een zeker gezag is onderworpen van de wederpartij en dat deze wederpartij bevoegd is om opdrachten en instructies te geven en om controle uit te oefenen op de voortgang en resultaten van het werk.

Er moet dus altijd worden gekeken naar alle omstandigheden van de betreffende situatie. Het betreft dus niet alleen de rechten en verplichtingen van de partijen, maar ook de wijze waarop feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de rechtsverhouding. Voorheen was het uitgangspunt dat bij familieleden geen sprake was van gezag, omdat de arbeidsverhouding zou worden gedomineerd door de familierelatie. In recente jurisprudentie is dit standpunt vervallen. Als uitgangspunt geldt nu, dat er binnen familieverband sprake kan zijn van een gezagsverhouding (en dus premieplicht), tenzij dus op grond van de feiten en omstandigheden aannemelijk wordt gemaakt dat het gezag ontbreekt. Je hebt hiervoor dus de bewijslast.Het is dus belangrijk om de feiten en omstandigheden waarop dit is gebaseerd vast te leggen om eventuele discussie met de Belastingdienst te voorkomen.

Ook bij een arbeidsverhouding tussen een ouder en een kind kan wel degelijk sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Wanneer dit kind namelijk aan het gezag is onderworpen van de ouder en de ouder ook opdrachten en instructies geeft en controle uitoefent op de voortgang en resultaten van het werk van het eigen kind, is er toch sprake van een dienstbetrekking. In dit geval is het kind dus ook verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. Het eigen kind krijgt dan een “gewone” arbeidsovereenkomst zoals iedere andere werknemer en voor dit kind dient ook premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Mocht het eigen kind dan werkloos of arbeidsongeschikt worden, dan heeft het ook recht op een uitkering.