Verschil testament en levenstestament

Verschil testament en levenstestament

5 september 2019

De laatste jaren is naast het bij de meeste mensen wel bekende testament, het levenstestament flink in opkomst. Wat is nu het verschil tussen deze testamenten?

Een testament is een notariële akte die opgesteld wordt tijdens het leven van een persoon en die pas werking heeft na het overlijden van die persoon. Het testament verstrekt derhalve geen bevoegdheid tot het behartigen van belangen van de testateur (=degene die het testament heeft laten opstellen) aan een in dit testament bijvoorbeeld benoemde executeur, zolang de testateur nog leeft.

Een levenstestament daarentegen kan een bevoegdheid tot het behartigen van de zaken van de levenstestateur (=degene die het levenstestament laat opstellen) aan een persoon of meerdere personen toekennen. Deze persoon is dan bevoegd om rechtsgeldig de in het levenstestament genoemde zaken namens de levenstestateur te behartigen.

In feite is een levenstestament een document waarin iemand een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens het leven iets gebeurt, waardoor iemand zelf -al dan niet tijdelijk- niet meer kan of wil handelen. Dit kan bijvoorbeeld door -al dan niet tijdelijke- wilsonbekwaamheid, maar ook door lichamelijke gebreken, waardoor de levenstestateur bepaalde zaken niet zelf meer kan of wil regelen.

Hoewel het levenstestament niet notarieel hoeft te worden vastgelegd, is dit wel verstandig, ook al omdat bepaalde rechtshandelingen vragen om een notariële vorm of andere eisen stellen aan de inhoud.

Kortweg:

Een testament is een document waarin de overledene zijn laatste wil heeft vastgelegd op welke wijze hij het liefst zijn nalatenschap verdeeld ziet worden binnen de grenzen van de wet. Een goede redactie van het testament heeft ook aandacht voor het fiscale aspect, om zo de erfbelasting zoveel mogelijk te beperken. Het testament heeft pas werking na het overlijden van de testateur.

Een levenstestament is een document waarmee bewerkstelligt kan worden dat een of meerdere personen bij onverhoopte wilsonbekwaamheid of anderszins, namens de levenstestateur zijn in dit levenstestament vastgelegde zaken, namens hem kunnen behartigen. Het levenstestament werkt tijdens het leven van de levenstestateur.