Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Een must!

Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Een must!

14 juli 2020

Een van de belangrijke onderwerpen die de Arbeidsomstandighedenwet regelt, is de verplichting tot het opstellen van een Risico-inventarisatie & -Evaluatie (hierna: RI&E). Ten einde werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken, dient elke werkgever een overzicht op te stellen van alle risico’s die zich in de organisatie kunnen voor doen. Dit doet de werkgever in een RI&E. Door het opstellen van dit overzicht kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen zoveel mogelijk te beperken.

Welke werkgevers zijn verplicht een RI&E op te stellen?

Iedere werkgever die personeel in dienst heeft waarover hij gezag kan uitoefenen is verplicht een RI&E op te stellen. In dit verband wordt onder personeel ook verstaan: uitzendkrachten, vrijwilligers, inhuurkrachten, stagiaires, etc.

Het gestructureerd aanpakken van risico’s doet men door middel van het opstellen van een Plan van Aanpak. Daarin worden de maatregelen omschreven hoe de geïnventariseerde risico’s worden aangepakt en beheerst.

Het door de werkgever opgestelde RI&E dient in beginsel door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde deskundige te worden getoetst. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort branche erkende RI&E instrument dat wordt gebruikt voor het opstellen van de RI&E, bestaat er een vrijstelling van de toetsing.

Omdat de RI&E een wettelijke verplichting is, wordt deze gehandhaafd door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen de op te leggen boetes bij het ontbreken van een RI&E oplopen tot maximaal €4.500 en bij het ontbreken van een Plan van Aanpak tot € 3.000.

Meer informatie over de RI&E is te vinden op: www.arboportaal.nl en www.rie.nl, alsmede via deze link: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie