Ontslagvergoeding arbeidsongeschikte werknemer

11 oktober 2018

Een aantal jaren geleden is de zogenaamde transitievergoeding ingevoerd, deze regelt dat de werknemer die ontslagen wordt en ten minste 2 jaar voor de werkgever heeft gewerkt, recht heeft op een ontslagvergoeding. De reden voor ontslag is daarbij niet van belang. De hoogte van de vergoeding hangt af van het salaris, de diensttijd en de leeftijd van de werknemer en bedraagt maximaal € 79.000,00.

De gedachte achter de invoering van de transitievergoeding was dat de werknemer deze vergoeding kan gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of andere zaken die het vinden van een nieuwe baan gemakkelijker maken. In de uiteindelijke wetgeving is echter de band met de uitgaven die de werknemer doet verdwenen. De werknemer kan dus zelf beslissen waar het geld aan wordt besteed.

Ook de reden van ontslag en de vraag of de werknemer daadwerkelijk opnieuw beschikbaar is voor de arbeidsmarkt zijn niet van belang. Een werknemer niet meer wil of kan werken heeft ook recht op een transitievergoeding, mits het initiatief voor het ontslag uitgaat van de werkgever. 

Met name in geval van arbeidsongeschiktheid wordt dat door werkgevers vaak als onredelijk gezien. 
Dat leidt tot de vreemde situatie dat werknemers die na 2 jaar ziekte in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, soms niet door de werkgever formeel worden ontslagen. Door deze werknemers als “spookwerknemers” in dienst te houden (uiteraard zonder salaris), hoeft de werkgever namelijk geen transitievergoeding te betalen.

De wetgever vond het eigenlijk ook niet gepast dat de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd is. Kort na de invoering van de transitievergoeding in 2014 beloofde de toenmalige Minister van Sociale Zaken, Asscher, met een regeling te komen die dit zou oplossen.

Het heeft even geduurd, maar nu heeft minister Koolmees, de opvolger van Asscher, aangekondigd dat er in 2020 in nieuwe regeling komt. Met terugwerkende kracht naar 2015, dat dan weer wel. 
De arbeidsongeschikte werknemer houdt recht op de transitievergoeding maar komt deze uit het Algemeen Werkeloosheidsfonds, waaraan alle werkgevers premie betalen. De transitievergoeding komt dus niet meer ten laste van de individuele werkgever, maar alle werkgevers betalen hier aan mee.