Is verpachten van grond als natuurlijk persoon nog interessant?

Is verpachten van grond als natuurlijk persoon nog interessant?

3 november 2022

Verpacht je als natuurlijk persoon handbouwgrond aan een agrariër? Dan moet je goed letten op de belastingheffing die je over de grond betaalt – en op wat je dus uiteindelijk netto binnenkrijgt. De forfaitaire spaarvariant voor box 3 per 1 januari 2023 maakt het er niet beter op voor verpachters.

Heffing in box 3

Normaal moet je voor grond jaarlijks de waarde in het economisch verkeer in box 3 aangeven en na toepassing van het forfaitaire rendement belasting betalen. Dat zou een jaarlijkse taxatie vereisen. Gelukkig is goedgekeurd dat mag worden aangesloten bij de waarde die is gebaseerd op de agrarische grondprijsmonitor in het kadaster. Voor elk van de 66 landbouwgebieden wordt een normwaarde vastgesteld.

Verpachte grond is een overige bezitting

Door het kerstarrest gaan we over op de forfaitaire spaarvariant voor box 3. Vanaf 2023 zal dat het enige systeem zijn voor box 3. De forfaitaire spaarvariant werkt met een forfaitair vastgesteld rendement uit drie categorieën vermogensbestanddelen; voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze forfaits worden toegepast op de werkelijke vermogensmix van belastingplichtigen. Doordat er slechts één categorie is met overige bezittingen, wordt verpachte grond forfaitair belast tegen 6,17%. Hierover is dan 32% inkomstenbelasting verschuldigd. Veelal zal de verschuldigde inkomstenbelasting hoger zijn dan de netto-opbrengst van verpachte grond.

Menig verpachter zal een jaarlijks negatief nettorendement niet aantrekkelijk vinden, zelfs als een latere verkoopwinst onbelast kan worden genoten. De vraag is dan ook waarom je jarenlang landbouwgrond zou verpachten tegen een netto negatief rendement? Verkoop zou dan veel logischer zijn, omdat het forfait op spaargeld immers veel lager is.

De vraag is ook of deze forfaitaire spaarvariant bij de rechter stand houdt. Mensen met een zeer laag rendement, zoals de pachter, worden nog steeds benadeeld doordat overige bezittingen slechts één forfaitair rendement hebben.

Mogelijkheden?

Voor de natuurlijk persoon die zelf niet meer exploiteert en slechts de grond wil verpachten is het zo goed als onmogelijk om een netto positief rendement te behalen na belastingheffing. De opbrengst is gemaximeerd en de belastingheffing hoog. Een samenwerkingsverband met de pachter of verkoop van de grond zal vaak lucratiever zijn dan het gaan verpachten van grond. Eventueel zou inbreng in een BV een alternatief kunnen zijn. Dit dient bij voorkeur voor de staking van het bedrijf goed inzichtelijk gemaakt te worden. Ook is bezwaar tegen een box-3-heffing bij verpachte grond op basis van het kerstarrest niet op voorhand kansloos.