Het toepassen van de hoge of de lage WW-premie op een dienstverband

Het toepassen van de hoge of de lage WW-premie op een dienstverband

25 april 2024

Het toepassen van de hoge of de lage WW-premie op een dienstverband

Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie (ook wel AWF-premie genoemd) bedraagt op dit moment 5%-punten. De lage WW-premie bedraagt 2,64% en de hoge WW-premie bedraagt 7,64%.

De lage WW-premie mag alleen worden toegepast op het dienstverband wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het gaat om een dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk aangegaan.
  • De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

Als de arbeidsovereenkomst niet aan alle voorwaarden voldoet, is de hoge WW-premie verschuldigd, tenzij er sprake is van een uitzondering. Er zijn drie uitzonderingssituaties:

  • Met de betreffende werknemer is ook een praktijkovereenkomst afgesloten in verband met het volgen van een BBL-opleiding.
  • De werknemer is jonger dan 21 jaar en wordt verloond voor maximaal 48 uur per 4-weken of 52 uur per kalendermaand. Dit moet per periode bekeken worden. De WW-premie kan dus per periode wisselen.
  • De werkgever betaalt namens UWV uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen, zoals bijvoorbeeld een WW of WAZO-uitkering, door aan de werknemer.

In een aantal situaties moet de WW-premie alsnog worden herzien, dat wil zeggen gecorrigeerd worden van de lage WW-premie in de hoge WW-premie, namelijk:

  • Wanneer een nieuwe werknemer uiterlijk 2 maanden na indiensttreding ontslag neemt of wordt ontslagen.
  • Wanneer een werknemer met een contract van gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond krijgt dan in de arbeidsovereenkomst genoemd wordt.

Tijdelijke contract-uitbreiding

Wanneer er sprake is van een tijdelijke contract-uitbreiding binnen de bestaande arbeidsovereenkomst, dan is ook op deze extra uren de lage WW-premie van toepassing, tenminste wanneer de lage WW-premie ook op de uren in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst van toepassing was. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer een collega werknemer met zwangerschapsverlof gaat.

Seizoenarbeid en WW-premie

Voor de seizoenarbeid (tijdelijk werk in sectoren die te maken hebben klimatologisch en natuurlijke omstandigheden) is geen uitzondering gemaakt betreffende de WW-premie. Dus hierop dient altijd de hoge WW-premie te worden toegepast.

Wijziging per 1 januari 2025 op toepassing WW-premie

Op dit moment is het dus nog zo dat bij 30% meer uren werken per kalenderjaar dan de overeengekomen arbeidsuren bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van minder als 35 uur per week, de WW-premie moet worden herzien naar de hoge WW-premie met terugwerkende kracht voor het hele kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2025 wordt dit aangepast naar contracten van minder als 30 uur per week. Dit houdt derhalve in dat minder vaak de WW-premie zal moeten worden herzien.