Gevolgen voor HR-maatregelen in verband met gevallen kabinet Rutte IV

Gevolgen voor HR-maatregelen in verband met gevallen kabinet Rutte IV

23 augustus 2023

Nu kabinet Rutte IV is gevallen loopt een groot deel van de nieuwe HR-wetten en arbeidsmarkthervormingen mogelijk vertraging op. Of kunnen zelfs de prullenbak in.  Als een kabinet valt, worden politiek gevoelige wetsvoorstellen in de ijskast gezet. (= controversieel verklaard). Welke onderwerpen dat zijn, beslist de Tweede Kamer. Hierover wordt pas in september gestemd.

Arbeidsmarkthervormingen

Wet meer zekerheid flexwerkers: verdwijnen oproepcontracten (alleen scholieren nog) en in de plaats hiervan een basiscontract. Tussenpoos in de ketenregeling wordt opgerekt van 6 maanden naar 5 jaar. Uitzendkrachten krijgen meer zekerheid door eerder een vast contract (al geregeld in uitzend-cao). Deze wet kan dus mogelijk controversieel worden verklaard. 

Sneller vervanging bij langdurige ziekte

Dit voorstel zal mogelijk ook vertraging oplopen. Werkgevers zouden hiermee eerder duidelijkheid krijgen of zij een langdurige zieke werknemer mogen vervangen.

Aanscherpen concurrentiebeding

Dit houdt in, het begrenzen/beperken van het concurrentiebeding in vaste contracten, met als doel het oneigenlijk gebruik te voorkomen. Het is de vraag wat er van deze plannen overblijft. 

ZZP-vraagstuk

Dit was al controversieel. Er werden eindelijk stappen gezet, zoals een duidelijker beeld scheppen wanneer je een zzp’er bent, aan de hand van minimumtarief en strengere criteria. Het nieuwe kabinet zal zich hierover moeten buigen en de vraag is of ze dezelfde visie hebben hierover. Voor wat betreft ZZP’ers in de zorg en de sectorale aanpak hiervan, is er een verklaring ondertekend tussen kabinet, zorgsector en Belastingdienst. Deze afspraak kan doorgang vinden, zolang de partijen geen aanleiding zien om het te stoppen.

Werk waar je wilt

Deze wet is aangenomen door de Tweede Kamer en zou op 12 september 2023 worden behandeld door de Eerste Kamer. Deze kan, net als de Tweede Kamer, een wetsvoorstel als controversieel bestempelen, waardoor de voortgang hiervan ook onzeker wordt.

Wetsvoorstellen die bij de Eerste Kamer liggen

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (wet ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie) en Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer (wijzigen Arbowet dat werkgevers verplichting krijgen om vertrouwenspersoon aan te stellen) kunnen nog op de lange baan geschoven worden.

Definitieve wetten (wetgevingstraject is afgerond en dus definitief):

  • Wet minimumuurloon: per 1 januari 2024 geldt één minimumuurloon.
  • Pensioenwet: is per 1 juli 2023 aangenomen.
  • Loondoorbetaling oudere werknemer: is per 1 juli 2023 gewijzigd naar 6 weken.
  • CO2-registratie: grote organisaties van 100 werknemers of meer moeten registratie bijhouden per januari 2024.
  • Visie op re-integratie in plan van aanpak werkgevers en ziekte werknemer: verplicht vanaf 1 juli 2023.
  • Regeling grenswerkers: vanaf 1 juli blijft de sociale zekerheidswetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd van toepassing, bij minder dan 50% thuiswerken in het woonland.