FISCALE OUDEDAGSRESERVE: Ding of Onding?

FISCALE OUDEDAGSRESERVE: Ding of Onding?

19 maart 2020

De wet inkomstenbelasting biedt voor ondernemers (eenmanszaak; vennoten van een maatschap of VOF en ZZP’ers) de mogelijkheid, binnen de daarvoor geldende voorwaarden, een deel van de winst te reserveren voor de oudedag. Dit is een keuze die jaarlijks kan worden gemaakt.

Deze reservering bestaat uit een aftrek op de winst uit onderneming van thans 9,44% met een maximumaftrek van € 9.218. Dit betekent dus dat je dan over het in aftrek gebrachte bedrag ( =  dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR)) geen inkomstenbelasting betaalt.

Bij onder meer staking van de onderneming worden alle tot dan in aftrek gebrachte bedragen van de FOR weer bij de winst geteld en dient er dus alsnog inkomstenbelasting over te worden betaald.

Wat is dan het voordeel van de FOR? De FOR is niet meer dan een boekhoudkundige reservering.
In feite is het uitstel van belasting, en geen afstel. In de praktijk en literatuur zijn er vele tegenstanders van het toepassen van de FOR, met name vanwege het gegeven dat er later toch weer over het gehele bedrag belasting moet worden betaald. Echter door met beleid om te gaan met het al dan niet toepassen van de FOR kan er wel degelijk fiscaal voordeel worden behaald.
Niet allen bij staking maar ook tussendoor kan de stand van de FOR deels of geheel worden afgestort in een echte lijfrente. De latere periodiek uitkeringen uit deze lijfrente zijn dan belast voor de inkomstenbelasting. Meestal is dat tegen een lager Inkomstenbelastingtarief, dan er geldt op het moment dat de onderneming actief is en een goede winst maakt. 
Met name omdat de uitkeringen over een groot aantal jaren (moeten) worden gespreid, zal de uitkering vaak zodanig zijn dat deze tezamen met de AOW-uitkering minder dan bruto € 34.712 (2020) zal bedragen, waardoor het inkomstenbelastingtarief maar 19,45 % (2020) is.

Om de FOR te kunnen afstorten dienen er uiteraard wel liquide middelen te zijn. Deze kunnen gedurende de uitoefening van de onderneming worden gespaard dan wel bij verkoop van de onderneming vrijkomen. Bij gebruikmaking van de FOR is het daarom verstandig om -indien mogelijk- daadwerkelijk gelden te reserveren.

Mits de ondernemer zich steeds bewust is van de voordelen maar ook van de nadelen van de FOR en mits goed begeleid, is de FOR zo slecht nog niet.