Estate planning! Wat is dat?

Estate planning! Wat is dat?

19 mei 2020

“Estate planning” is het Engelse woord voor “nalatenschapsplanning”. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Het maakt onderdeel uit van de financiële planning.
Financiële planning heeft vooral te maken met vermogensbeheer, inkomensplanning bij verschillende life-events ( gebeurtenissen in het leven zoals het kopen van een eigen woning; samenwonen/huwelijk; geboorte kind; werkeloosheid; arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden), pensioenregeling en de gewenste bestedingsruimte in de diverse levensstadia.

Bij Estate planning gaat het vooral om maatregelen die genomen kunnen worden om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken (bijvoorbeeld door goede huwelijksvoorwaarden; een flexibel testament en/of een goed schenkingsplan) en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. 

Bij Estate planning heb je te maken met zowel het civiele als het fiscale recht. In het civiele recht gaat het met name om het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Deze drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Daarbij moet dan ook nog nadrukkelijk rekening gehouden worden met diverse middelen uit het fiscale recht, met name de inkomstenbelasting, de schenk -en erfbelasting en de overdrachtsbelasting.

Daarnaast kunnen ook onze sociale voorzieningen een rol spelen in het zo voordelig mogelijk overdragen van vermogen binnen de familie. Denk daarbij vooral aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die bij opname in een zorginstelling een eigen bijdrage kent die afhankelijk is van zowel inkomen als vermogen. Met name ten aanzien van het vermogen kan een goede planning (in dit geval een goed opgesteld testament alsmede een levenstestament) ook een grote besparing opleveren met betrekking tot de eigen bijdrage WLZ, mocht een van uw naasten in een zorginstelling moeten worden opgenomen.

De wereld van de wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Dit betekent ook dat er regelmatig aandacht zal moeten worden besteed aan niet alleen het onderdeel Estate planning, maar aan de gehele financiële planning. Alleen dan kan het doel, zoals hierboven omschreven, worden bereikt.