De zware last van de belastingheffing over vermogen

De zware last van de belastingheffing over vermogen

27 mei 2020

Al vaker schreef ik op deze plaats over de belastingheffing over vermogen (box 3). Sinds de invoering van het forfaitaire rendement is de rente op spaarrekening zodanig gedaald dat dit forfaitaire rendement voor de gemiddelde spaarder niet meer haalbaar is.

De Hoge Raad heeft in 2019 uitgemaakt dat de box 3 belastingheffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 in strijd was met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), voor zover het zonder veel risico’s gemiddeld te behalen rendement lager is dan 1,2%. Deze 1,2% is de resultante van het forfaitaire rendement van 4% en het belastingtarief van 30%. De belasting is meer dan 100% en daarmee is sprake van een “te zware last” als bedoeld in het EVRM.

Naar goed gebruik heeft Den Haag een commissie ingesteld. Deze commissie kwam begin maart van dit jaar met haar advies. De commissie concludeert dat de Nederlandse overheid de uitspraak van de Hoge Raad moet uitvoeren en er tevens voor moet zorgen dat iets dergelijks in de toekomst niet meer kan voorkomen.

De commissie adviseert de reparatie te beperken tot belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun belastingaanslagen over de jaren 2013 tot en met 2016. Belastingplichtigen die uitsluitend spaarrekeningen als vermogen hebben zouden “automatisch” moeten worden gecompenseerd. Beleggers zouden zelf nog aannemelijk moeten maken dat hun rendement lager is dan 1,2% en niet het gevolg is van risicovol beleggen. Het is slechts een advies en de overheid hoeft dit natuurlijk niet over te nemen. Er wordt tevens verder geprocedeerd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Of er voor de jaren ná 2016 nog steeds sprake is van een te zware last is niet duidelijk. Het percentage forfaitair rendement is omlaaggegaan en de Hoge Raad heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Er wordt wel al over geprocedeerd. Wil je meeliften op een eventueel gunstige uitspraak van de Hoge Raad dan is het verstandig bezwaar te maken tegen de aanslag. Dat is althans volgens de commissie noodzakelijk.