De artiest(en) in de stichting?

De artiest(en) in de stichting?

25 mei 2023

De samenwerking van (amateur)artiesten in bandjes, kan op velerlei manieren. Voor de hand ligt de VOF, de maatschap of zelfs de besloten vennootschap.

Maar ook de stichting is een veel gebruikte rechtsvorm. De gedachte hierbij is veelal dat er rondom het bandje dan géén ‘gedoe’ ontstaat op met name het fiscale vlak, met name de inkomsten-belasting. 

De stichting is een zogenaamde rechtspersoon en dat betekent dat deze een wettelijk zelfstandig bestaansrecht heeft en daardoor het maatschappelijk verkeer ‘aan zich kan binden’.

Exploiteren en investeren vanuit een stichting betekent echter ook dat ál het vermogen (geld én middelen) wat door de stichting wordt verworven en aangeschaft (backline, bus, apparatuur, enzovoort), juridisch eigendom is van de stichting. Het is dus niet van de bandleden zelf.

De stichting heeft ook altijd een doelstelling waarvoor ze wordt opgericht (door een notaris) en een daarvoor verantwoordelijk bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), welke dit doelstellingsvereiste naar beste kunnen en vermogen naleeft. Het bestuur dient daar vanzelfsprekend prudent mee om te gaan!

De ‘spelregels’ van besturen en verantwoorden zijn vastgelegd in het statuut van de stichting.

Vaak wordt gezegd dat een stichting geen winst mag maken. Dat is niet waar. 

De stichting mag echter geen winst uitkeren als bezoldiging van bijvoorbeeld het bestuur of de artiesten die feitelijk het werk van het (ideële) doel doen.

Opgepotte winsten dienen te allen tijde in het kader van de doelstelling te worden benut of aangewend. De stichting mag gerust mensen uitbetalen in de vorm van facturen of in de vorm van loon. In dat laatste geval ontstaat er dan een dienstbetrekking tussen de stichting en die personen die er (in dienstbetrekking) voor werken. De stichting is dan een inhoudingsplichtige jegens de medewerker, houdt er een adequate loonverwerking op na en draagt belasting en sociale premies af aan de instanties.

Houdt de stichting daarna nóg steeds winst over, dan kán het zijn dat deze overwinst wordt belast met de vennootschapsbelasting. Dat is echter alleen indien de jaarwinsten boven een bepaald (en/of cumulatief) bedrag uitkomen. Daarnaast bestaat er tevens nog de btw-aangifteplicht, tenzij zij expliciet is vrijgesteld daarvoor. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichtingen.

Een stichting met een ideëel doel komt wellicht ook (vaker) in aanmerking voor maatschappelijke subsidies. Oriënteer je daar echter tijdig op aangezien aanvragen vaak een lange(re) doorlooptijd hebben. Wacht (in veel gevallen) ook met de uitvoering van het te subsidiëren project tot je zeker bent van een eventuele toekenning.