Compensatie voor de transitievergoeding bij twee jaar ziekte

Compensatie voor de transitievergoeding bij twee jaar ziekte

22 augustus 2019

Een werkgever die een werknemer ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen bij het UWV voor deze (transitie)vergoeding indien het ontslag plaatsvindt na twee jaar ziekte. De compensatie geldt met terugwerkende kracht, d.w.z. dat werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald na 1 juli 2015 hiervoor ook in aanmerking komen.

Het maakt hierbij niet uit of het ontslag plaatsvindt door opzegging via UWV, ontbinding door kantonrechter of niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Wanneer het einde van de periode van 2 jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag, dan is er geen compensatie mogelijk. De aanvragen voor compensatie van de betaalde transitievergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zullen uiterlijk op 30 september 2020 moeten worden ingediend. Voor aanvragen van vergoedingen vanaf 1 april 2020 geldt, dat ze binnen 6 maanden na afschrijving van de rekening bij de werkgever (betaling) moeten zijn ingediend.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • De werknemer was nog ziek bij het eindigen van het dienstverband
  • De transitievergoeding waar werknemer recht op had, is betaald.

De aanvraag kan worden ingediend middels het formulier dat staat in het werkgeversportaal van het UWV. Een aantal formulieren/bewijsstukken zullen als bijlagen moeten worden meegezonden, t.w.:

  • Arbeidsovereenkomst (indien niet aanwezig, dan loonstrook met datum in dienst erop).
  • Beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst), uitspraak rechter of opzeggingsbrief.
  • Loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken (=bewijs brutoloon totaal betaald tijdens hele ziekteperiode).
  • Berekening hoogte transitievergoeding.
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. (bankafschrift).

De hoogte van de compensatie is nooit hoger dan het jaarlijks vastgestelde maximumbedrag of werknemer moet een jaarsalaris hebben dat hoger ligt als dit bedrag.

De compensatie is ook niet hoger als het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.

Bij latere beëindiging van het dienstverband (zgn. slapende dienstverbanden) kan de transitievergoeding niet hoger zijn als de transitievergoeding die na aflopen van het 2e ziektejaar verschuldigd is. Dus bij later beëindigen van de arbeidsovereenkomst wordt de extra periode niet meegenomen.

Compensatie is in geen geval hoger als de afgesproken transitievergoeding tussen werkgever en werknemer.