Bijzondere bijstand en toeslagen

18 augustus 2018

Een ondernemer in financieel zwaar weer kans soms een beroep doen op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz). Dit is een inkomensondersteunende maatregel. Bbz wordt als inkomen gezien, dat is logisch, een normale bijstandsuitkering is immers ook inkomen.

Echter toekenning van Bbz voor ondernemers vindt in eerste instantie plaats als een lening. Pas achteraf, aan de hand van de daadwerkelijke inkomensgegevens, wordt deze lening kwijtgescholden. Pas bij kwijtschelding van de lening is er sprake van een definitieve vermogensovergang en ddarmee van fiscaal inkomen. Op dat moment krijgt de ondernemer echter geen geld meer er is enkel nog sprake van een papieren inkomen.

Zeker als in een jaar de Bbz over reen aantal jaren kwijtgescholden en dat kan leiden tot een éénmalig fors papieren inkomen. Daardoor kan de ondernemer ineens geen recht meer hebben op Zorgtoeslag, Huurtoeslag of andere inkomensafhankelijke regelingen, terwijl de ondernemer dat wel zou hebben gehad als de Bbz gewoon jaarlijks bij het inkomen zou zijn geteld.

Om dat op te lossen wordt vanaf 2017 kwijtgescholden Bbz fiscaal aangemerkt als eindheffingsbestanddeel voor de Loonheffing. Dat is een techniek waardoor de uitkeringsinstantie wél Loonbelasting dient af te dragen over de kwijtschelding van de Bbz, maar waardoor de kwijtschelding geen onderdeel meer uitmaakt van het Inkomen van de ondernemer. De kwijtschelding van de Bbz heeft daardoor dus geen invloed meer op de inkomensafhankelijke toeslagen.

Voor de oudere jaren bleef het probleem echter bestaan. In eerste instantie wilde de regering ook niet denken over een overgangsregeling. Onlangs echter heeft de Staatssecretaris van Financiën op vragen van de Tweede Kamer aangegeven 17 miljoen vrij te maken voor een compensatie voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Er komt dus alsnog een overgangsregeling. Hoe deze compensatie er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Wij houden het voor u in de gaten!