Verlenging ombouwperiode pelsdierhouderijen tot eind 2029

19 oktober 2023

Voormalige pelsdierhouders kunnen voor de ombouw van de pelsdierhouderij naar een andere onderneming tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen. De ombouw moest vervolgens binnen drie jaar na de subsidieverlening plaatsvinden. De minister van LNV heeft besloten deze ombouwperiode te verlengen tot 31 december 2029.

Vertraging procedures vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen

De huidige stikstofproblematiek zorgt voor vertraging in de procedures, zoals bij vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen. Die vergunningen of wijzigingen zijn veelal nodig om voormalige nertsenhouderijen te mogen slopen of ombouwen. Door de vertraging dreigen subsidiebetalingen aan voormalig pelsdierhouders op korte termijn stop gezet te moeten worden.

Verlenging ombouwperiode voor alle aanvragers

De minister heeft daarom besloten tot een verlenging van de projectperiode die generiek is voor alle ingediende subsidieaanvragen. Die houdt in dat ondernemers tot en met 31 december 2029 de tijd krijgen om hun project af te ronden, in plaats van een termijn van drie jaar die ingaat vanaf het moment van subsidieverlening.

Let op! De aanvraagperiode voor de ombouwsubsidie is dus niet verlengd.