Voorstel aanpassing box 3 (deel I)

Voorstel aanpassing box 3 (deel I)

14 november 2019

De box 3-belasting is voor veel belastingplichtigen al jaren een (financiële) doorn in het oog. Financiën heeft nu een voorstel uitgebracht om box 3 te wijzigen. De nieuwe regeling zou per 1 januari 2022 in moeten gaan. Het voorstel gaat uit van de werkelijke bedragen aan spaargeld, beleggingen en schulden per belastingplichtige. Voor elk van deze drie categorieën wordt een afzonderlijk forfaitair rendement vastgesteld. Er komt een drempel van ongeveer € 31.000 voor de totale bezittingen (dus zonder de schulden). Onder deze drempel wordt geen box 3-belasting geheven. Boven deze drempel wordt box 3-belasting geheven over het volledige vermogen en geldt er een heffingsvrij inkomen van € 400. Wat betekent het voorgaande nu?

 

  • Heb je vooral spaargeld, dan zal het voorstel veelal leiden tot een lagere belastingheffing in box 3 dan nu het geval is. Met het voorgestelde forfaitair rendement van 0,09% ben je, als je alleen spaargeld hebt, geen box 3-belasting verschuldigd tot € 440.000 per belastingplichtige ofwel € 880.000 voor partners.
  • Heb je vooral laag renderende beleggingen (bijvoorbeeld staatsobligaties), dan leiden de voorgestelde aanpassingen waarschijnlijk tot een hogere belastingheffing, omdat voor beleggingen een forfaitair rendement van 5,33% geldt.
  • Beleggers met schulden worden zwaarder belast omdat het forfaitaire rendement op de beleggingen (5,33%) hoger is dan de forfaitaire debetrente (3,03%) over de schulden.
  • Bezit je onroerende zaken in box 3 waarop schulden rusten, dan zal het voorstel er waarschijnlijk ook toe leiden dat je zwaarder wordt belast.
  • Bij de schenking onder schuldigerkenning (schenking op papier) zie je het volgende. Veelal hebben de ouders uit dien hoofde een schuld aan de kinderen. De rente die de ouders betalen bedraagt vaak 6%, terwijl de forfaitaire aftrek 3,03% is. De kinderen ontvangen een rente van 6%, terwijl het forfaitaire rendement 5,33% is. De ouders zullen zwaarder worden belast.

 

In de berichtgeving wordt het voordeel voor de spaarders benadrukt. Staan er in box 3 (ook) beleggingen al dan niet gecombineerd met daarop rustende schulden, dan leidt het voorstel waarschijnlijk tot een hogere belastingheffing.