Kinderbijslag, studiefinanciering en bijverdiensten

Kinderbijslag, studiefinanciering en bijverdiensten

24 januari 2019

Kinderbijslag, studiefinanciering en bijverdiensten

In Nederland kennen we sinds 1 januari 1941 de Kinderbijslagwet. Aanvankelijk alleen van toepassing voor ‘loontrekkenden’. De loontrekkende ontving kinderbijslag vanaf het derde kind onder de vijftien jaar. De hoogte van de bijslag varieerde van 10 tot 25 cent per kind per dag. Vanaf 1951 konden ook zelfstandigen aanspraak maken op kinderbijslag. De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) werd in 1962 ingevoerd.

De AKW bepaalt dat iedereen die in Nederland woont of er in dienstbetrekking werkt, recht heeft op kinderbijslag voor zijn eigen- of stiefkinderen tot 16 jaar, mits deze tot het huishouden behoren.

Onder voorwaarden bestaat ook voor 16 en 17-jarigen recht op kinderbijslag. De voorwaarden zijn dat het kind niet meer verdient dan € 1.296 netto per kwartaal en overdag op school zit of bezig is dan wel vrijgesteld is van het behalen van een startkwalificatie. Je bent verplicht om een hoger inkomen dan € 1.296 door te geven, waarna de kinderbijslag stopt.

Is het kind jonger dan 16 jaar dan maakt het niet uit hoeveel het bijverdient. Voor een kind dat niet thuis woont, kan soms dubbele kinderbijslag worden ontvangen. Dat kind mag dan wel minder netto bijverdienen.

Daarnaast mag er tijdens de zomervakantie nog extra € 1.330 netto worden bijverdiend. Als zomervakantie wordt aangemerkt de periode tussen twee schooljaren; voor eindexaminandi is dat vaak al vanaf mei.

De kinderbijslag stopt vanaf het moment dat het kind recht heeft op studiefinanciering. Daarbij maakt het niet uit of de studiefinanciering wel of niet bij DUO wordt aangevraagd. De studiefinanciering start vanaf de eerste maand van de studie en de kinderbijslag stopt vervolgens met ingang van het daaropvolgend kwartaal. De complexiteit van de studiefinanciering is te groot om in deze bijdrage te behandelen. Maar net als bij de kinderbijslag mag het kind wel bijverdienen, in dit geval € 14.682,96 bruto (belastbaar loon) per jaar.