Gegegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Gegegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

BENODIGDE GEGEVENS VOOR DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest relevante gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van de aangifte Inkomstenbelasting 2020. Hoewel deze lijst uiterst zorgvuldig is samengesteld, is het onmogelijk alle bijzonderheden te benoemen. Deze lijst dient als een leidraad. Indien u twijfelt of in uw specifieke situatie bijzonderheden relevant zijn neem dan even contact op met ons.

Met gegevens die ontbreken kunnen wij uiteraard geen rekening houden bij het samenstellen van de aangiften. Ontbrekende gegevens kunnen wel een aanzienlijke invloed hebben op de te betalen belasting, zeker als het gaat over looninkomsten of uitkeringen. Controleer dus altijd of u alle gegevens hebt bijgevoegd!

Machtiging Voor-ingevulde Aangifte (VIA)

Om uw aangifte efficiënter en beter te kunnen invullen hebben wij voor u een machtiging VIA aangevraagd. Hierdoor kunnen wij de gegevens van de Voor-ingevulde Aangifte rechtstreeks ophalen bij de Belastingdienst. U heeft hiervan bericht ontvangen van de Belastingdienst. Mocht u dat nog niet hebben gedaan dan verzoeken wij dit bericht op korte termijn aan ons te verstrekken. Wij dienen deze machtiging namelijk te activeren.

Gegevens Inkomsten Werk en woning

 • Jaaropgaven van uw loon, pensioen of uitkering; heeft u geen jaaropgave ontvangen, voeg dan het laatste salarisstrookje over 2019 bij; 
  Let erop dat u alle jaaropgaven bijvoegt. Soms dient u deze zelf via Internet op te vragen. Het ontbreken van jaaropgaven kan leiden tot grote verschillen in de belastingberekening!
 • Denk ook aan incidentele inkomens zoals een eenmalige afkoop van pensioen of een tijdelijke WW-uitkering.
 • Gegevens van uw eventuele bijverdiensten;
 • Ontvangen of betaalde alimentatie;
 • Premies voor zelf afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, lijfrenten of banksparen e.d.
 • De WOZ-waarde van uw woning (volgens de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 welke meestal begin 2020 is ontvangen);
 • Het overzicht van de voor de eigen woning afgesloten hypotheeklening, met daarop de betaalde rente over 2020 en de stand van de hypotheeklening per 31-12-2020;
 • Het overzicht van de eventueel aan de hypotheeklening verbonden (kapitaal-) verzekering, spaarpolis, spaarrekening of beleggingspolis; 
  Let op: Heeft u in 2020 een huis gekocht of verkocht of heeft u in 2020 uw hypotheek omgezet of u bent een nieuwe (hypotheek)lening aangegaan, laat het ons dan weten.

Inkomsten uit Vermogen

 • Het financieel jaaroverzicht van de banksaldi van bankrekeningen per 1-1-2020en per 31-12-2020 van uzelf, uw partner en uw (minderjarige) kinderen.
 • Een overzicht van de beleggingen per 1-1-2020 en per 31-12-2020 van uzelf, uw partner en uw (minderjarige) kinderen;
 • Gegevens van eventuele leningen (denk ook aan leningen van of aan kinderen of andere familieleden);
 • Overige onroerende zaken (naast de eigen woning); denk hierbij bijvoorbeeld aan een tweede woning, paardenwei, grond of loods. Als u hiervan een waarde-indicatie heeft (WOZ-waarde of andere taxatie), dan verzoeken wij u deze tevens aan te leveren;
 • Waarde-overzichten per 01-01-2020 en per 31-12-2020 van (kapitaal)verzekeringen en andere spaar- of ongevallenverzekeringen;
 • Gegevens van uw aandeel in een onverdeelde nalatenschap;

Aftrekposten

 • Ziektekosten. Niet alle ziektekosten zijn aftrekbaar. Bovendien geldt er een inkomensafhankelijke drempel. Mocht u vragen hebben over de aftrekbaarheid van ziektekosten neem dan even contact met ons op;
 • Reis- en verblijfkosten van gehandicapte kinderen/familie (i.v.m. weekendverblijf);
 • Studiekosten welke verband houden met het verwerven van een nieuwe of betere positie op de arbeidsmarkt waarbij er geen recht bestaat op studiefinanciering;
 • Giften;

Aanslagen e.d.

Alleen als wij de beschikking hebben over alle (voorlopige) aanslagen kunnen we een juiste berekening maken van het te betalen of te ontvangen bedrag. Wij verzoeken u dan ook ons deze te doen toekomen. Wij verzoeken uw voorts alle correspondentie inzake de toeslagen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget) bij te voegen..

Bijzondere situaties

Zoals reeds aangegeven bevat dit overzicht alleen de meest voorkomende situaties. Mocht u twijfelen of er in uw specifieke situatie nog andere zaken relevant zijn, neem dan contact met ons op. Liever een vraag te veel dan een onjuiste aangifte.
Wij verzoeken u in elk geval contact op te nemen in de volgende situaties:

 • U heeft een woning gekocht of verkocht of u heeft uw hypotheek gewijzigd;
 • U verhuurt onroerende zaken of leent geld uit aan- of van familie of derden;
 • Uw gezinssituatie is gewijzigd, bijvoorbeeld door geboorte, overlijden, scheiding, samenwonen of trouwen;
 • U heeft een erfenis of schenking gekregen of een schenking gedaan;
 • U bent ontslagen of hebt een andere baan gekregen;

Zorg dat de gegevens compleet zijn!

Om een correcte aangifte te kunnen doen dienen wij de beschikking te hebben over alle relevante gegevens. Als de gegevens niet compleet zijn kan de door ons berekende belasting aanzienlijk afwijken van de uiteindelijke belasting die u moet betalen. Om vervelende correcties te voorkomen verzoeken wij u goed te controleren of de verstrekte gegevens compleet zijn.

Geef in elk geval door als er wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn, die relevant kunnen zijn voor uw aangifte.

Alleen als de gegevens compleet zijn kunnen wij een correcte verwerking van de aangifte garanderen!